Ana Sayfa Yazarlar 9.09.2019 326 Görüntüleme

Osmanlı’nın Yardım Siyaseti – Mustafa Tolga Ercedoğan

Sevgili Okuyucularımız;
Bugünkü yazımızda Osmanlı Devleti’nin mazlum topluluklara yapmış olduğu yardımları
kısaca özetlemeye çalışacağız. Şimdiden sürç-i lisan ettiysek affola…

ENDÜLÜS YAHUDİLERİNE YARDIM

İlk olarak Endülüs’ten gelen Yahudiler meselesini kısaca ele alalım…
Müslümanlar ve Avrupalılar arasındaki ilk temas M.S 711 yılında Tarık Bin Ziyad
komutasındaki Emevi İslam ordularının İspanya’yı fethi ile olmuştur. Belirli bir süre bu
bölgedeki hâkimiyetlerini devam ettirmişlerdir.
Emevilerin son hükümdarı olan Emir Abdullah 1487’de, Osmanlı Padişahı II. Bayezid’e elçi
göndererek şehirlerini teker teker ele geçiren Ferdinand-İzabella çiftine karşı yardım istedi.
Fakat Osmanlı Padişahı II. Bayezid bu sırada bir taraftan kardeşi Cem’le, diğer taraftan
Memluklerle meşgul olduğu için istenilen yardımı yollayamadı. Gırnata’nın düşmesinden on
yıl sonra 1502’de bu defa şehirde kalmış olan Müslümanlar II. Bayezid’e elçi gönderdi.
Elçi, padişaha Endülüs Müslümanlarının maruz kaldıkları dinî baskıları ve bu baskılar
karşısındaki çaresizliklerini dile getiren Salih bin Şerif’e ait “Endülüs’e Ağıt” adlı bir de
kaside sundu. İlk çağrıya olumlu cevap veremeyen Sultan Bayezid, ikinci bir çağrı üzerine
İspanya sahillerine Kemal Reis kumandasında bir filo göndererek Müslüman ve Yahudi
birçok insanın Endülüs’ten kurtarılmasını sağladı.

FRANSIZ KRALI FRANSUVA’NIN ANNESİNİN KANUNİ’DEN YARDIM İSTEMELERİ

Alman İmparatoru Şarlken, Orta Avrupa’da Osmanlı Devletinin ilerlemeleri ile mücadele
ederken, Fransa kralını da savaşta yenmiş esir almıştı. Esir düşen Fransa kralı ve annesi
(Louise de Savois) kurtuluşu, tek çare olarak Osmanlı Devletine başvurmakta gördü. Fransa
kralının annesi, Kanuni Sultan Süleyman’a bir mektup göndererek, oğlunun esaretten ve
Fransa’nın istiladan kurtarılması için yardım istedi. Mektubunda şöyle diyordu:

Fransa Kralı Fransuva’nın Annesinin Kanuni Sultan Süleyman’a Mektubu
“Şarlken, oğlum Fransuvayı Pavi muharebesinde tutup hapseyledi. Şimdiye kadar oğlumun
halasını Şarl’ın insaniyetine bırakmış idim. Hâlbuki memulümüz olan insaniyeti icra
etmedikten başka, oğlumun hakkında hakaret dahi etmektedir. İmdi âlemin musaddakı olan
azamet ve şanınız ile oğlumu düşmanımızın pençe-i kahrından halas ile ibraz-ı
übbehet(büyüklüğünü göstermek) buyurmanızı zat-ı şahanenizden bilhassa niyaz ederim.
Hasmından intikam almağa Padişah-ı Din-i İslam asi tanesine (başkentine) ilticadan
(sığınma) gayri (başka) çare bulamayıp, şüdde-i saadete elçi gönderip, ubudiyet namesinde
(kulluk bildiren yazı) tahrir olunan (yazılan) bu ki, Engerüs (Macar) Kralı Padişah-ı ba-ikbal
(saadetli, talihli padişah) tarafından bir güşmal (silahlı müdahale) görmek olursa, biz
İspanya Kralı’na karşı mukabil olup intikamımızı alırdık. Rica ve temennimiz oldur ki, ol
mağrurun def’ine (ortadan kaldırılmasına) Sultan-ı Cihan’dan (Cihan’ın Sultan’ından)
inayet       ola. Bad-el-yevm (bundan sonra) biz dahi Sultan-ı Sami-mekân (mekânı yüce
sultan) ve sahibkıran-ı zaman (her zaman başarılı) olan Padişah Hazretlerinin kende-i ihsanı
(iyilik görmüş kulu, kölesi) olalım.”
Zaten bahane arayan Kanuni Sultan Süleyman, Macaristan üzerine sefer için hazırlıklara
başlanması emrini verdi. Macaristan üzerine sefer düzenlenmesinin belli nedenleri oluşmuştu.
Kendinden yardım isteyen kimseye yardım etmek istiyordu.
23 Nisan 1526 tarihinde büyük Veli Hazretleri, baba ve dedelerinin mezarlarını ziyaret edilip,
dualar okunarak sefere çıkıldı. 29 Ağustos 1526 yılında, Osmanlı ordusu 300 top ve yüz bin
kişilik bir orduyla, Mohaç Ovası’nda Macar ordusu ile karşılaştı. Sultan, orduyu coşturan
konuşmasında “İlahi kuvvet ve kudret sendedir. İmdat ve himaye senden. Ümmet-i
Muhammed’e yardım et” diye Allah’a duasıyla savaş başladı. Macarlar 1526 yılında yapılan
bu savaşla beraber yenilgiye uğradı.

MACAR MÜLTECİLERİ SORUNU

Osmanlı Devleti’ni uğraştıran en önemli mülteci sorunlarından biri de, XIX. yüzyıldaki Macar
Mültecileri Sorunu’dur. 1848 İhtilalleri sırasında Macarlar aynı zamanda kendi kralları olan
Avusturya imparatorundan bazı haklar istedi. Avusturya İmparatoru bu hakları vermediği gibi
Macaristan’ı da işgal etti. Böylece Macarlar Avusturya’ya karşı savaşa başladı. Avusturya ise
Ruslarla işbirliği yaptı. Macarlar Rus ordusu karşısında tutunamadı. Bunun üzerine Macarlar,
Lehliler ile birlikte ki Lehliler de Rus baskısı altındaydı, Osmanlı Devleti’ne sığındı.
Avusturya mültecileri (sığınmacıları) geri istedi. Osmanlı bu isteği reddetti.
Osmanlı, içinde bulunulan durumu Avrupa kamuoyuna anlatmak için bir rapor hazırladı. Bu
raporun Avrupa’da, özellikle Fransa ve İngiltere gibi demokrasinin geliştiği ülkelerde
Osmanlı lehine gösteriler yapıldı. İngiltere ve Fransa bu kamuoyu baskısıyla Osmanlı’ya
yardım etti. Bu durum karşısında Avusturya ve Rusya Osmanlı Devleti’ne karşı aldığı tavrı

değiştirdi. İsteyen sığınmacılar ülkelerine geri döndüler. Müslüman olanlar ise Türkiye’ye
yerleşti.
Macar Mültecileri Sorunu’nun çözülmesi sırasında Osmanlı Devleti ile İngiltere ve Fransa
arasındaki yakınlaşma, bu devletlerin Kırım Savaşı sırasında birlikte hareket etmelerinde
etkili oldu. Macar Mültecileri Sorunu, Osmanlı açısından olumlu sonuçlanmış bir olaydır.

C:\Users\Hp\Desktop\image03333.jpg

Yukarıdaki madalyon  1850  yılında 31. Osmanlı Padişahı  Sultan
Abdülmecid tarafından Brüksel’de yaptırılmıştır. Osmanlı Devleti’nin denizlerdeki dirilişini
vurgular. Ön tarafında “Azgın dalgalara direnen Osmanlı ada-kalesini” belirtirken arka
yüzündeki kenar yazılarında “Mazlumların korunması” ve “Herkese eşit adalet” gibi
ibareler bulunmaktadır.
Osmanlı Devleti’ne asla emperyal bakmamak gerektiği bu madalyondan da görülebilmektedir
zira Osmanlı Devleti her daim mazlum halkları bünyesinde barış ve huzur içerisinde yaşatma
amacını gütmüş ve mükemmel adalet anlayışıyla tüm dünya devletlerine örnek olmuştur.

Bu vesile ile yazımıza burada son veriyoruz.

NOT: antalyanınhaberi.com ailesine bizleri bünyesine kabul ettiği için ayrıca teşekkür
etmeyi bir borç bilirim.Yazılarımızla bundan sonra bu aile de yer alacağız.Bizi izlemeye
devam edin.

Visits: 135
Hazır Site by Uzman Tescil